top of page

Acerca de

Algemene Voorwaarden

artikel 1: definities

Annulering: De in schriftelijke vorm door de reiziger aan Jacobi Travels gedane mededeling dat van de overeengekomen reisdiensten geheel geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Jacobi Travels aan de reiziger gedane mededeling dat de overeengekomen reisdiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

Wij/Tante Jacobi Travels: Tante Jacobi Travels, reisorganisator die in de uitoefening van van haar diensten van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt. Gevestigd te Damstraat 28C, 1012JM, Amsterdam. Telefoon: +31627502451, e-mail: info@jacobitravels.sexy

(pakket)reis: De overeengekomen diensten die Tante Jacobi Travels dient te verschaffen aan de wederpartij in de vorm van een reis inclusief accommodatie, activiteiten, evenement, transport. Optioneel een vliegticket afhankelijk welke pakketreis gekozen is. 

Reiziger: De wederpartij van Tante Jacobi Travels, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard. De reiziger is de persoon die een pakketreis afneemt bij Tante Jacobi Travels. 

Je: Zie definitie “Reiziger”

(Reis)overeenkomst: De overeenkomst tussen Tante Jacobi Travels en wederpartij betreffende overeengekomen werkzaamheden of diensten. 

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 10:00-17:00

 

artikel 2: kennisneming & akkoord

 1. Indien je bent ingeschreven voor deelname aan een reis georganiseerd door Tante Jacobi Travels, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Tante Jacobi Travels. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. 

 2. Tante Jacobi travels gaat ervan uit dat je naast de eigen voorwaarden ook op de hoogte bent van de voorwaarden van de vervoersmaatschappij en de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast gaat Tante Jacobi Travels ervan uit dat je alle voor jouw reis relevante informatie op onze kanalen hebt gelezen. 

 

artikel 3: annuleren

 1. Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. In overleg met Tante Jacobi Travels zal altijd gekeken worden naar de beste mogelijkheid om vervanging te regelen. Tante Jacobi Travels kan niet aansprakelijk worden gesteld als er in het overleg geen overeenkomst ontstaat over de betreffende vervanging. In dit geval gelden de volgende percentages bij annulering:

 • Doe je dit binnen 6 maanden vóór de vertrekdag dan ontvang je 50% van de reissom terug.

 • Doe je dit binnen 8 weken vóór de vertrekdag dan ontvang je 30% van de reissom terug.

 • Doe je dit binnen 4 weken vóór je vertrekdag dan ontvang geen restitutie. 

 

artikel 4: wijze van annulering

 1. Annulering dient te allen tijde in schriftelijk vorm plaats te vinden. Als je de reis wilt annuleren, dient dit schriftelijk duidelijk gemaakt te worden aan Jacobi Travels via de e-mail: info@jacobitravels.sexy.​

 

artikel 5: het gebruik van verdovende middelen (drugs) 

 1. Het gebruik van drugs is ten strengste verboden tijdens de reis. Bij het gebruik van soft- en/of harddrugs heeft Tante Jacobi Travels het recht je uit te sluiten van de reis. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening. Tante Jacobi Travels draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor je bij het gebruik van soft- en/of harddrugs. 

 2. Als je wordt uitgesloten van de reis, is enige vorm van restitutie uitgesloten.

  

artikel 6: prijswijziging na het sluiten van de overeenkomst 

 1. De Reisorganisatie kan de reissom eenzijdig verhogen indien de verhoging van de reissom rechtstreeks voortvloeit uit een na het sluiten van de overeenkomst plaatsgevonden hebbende a. verhoging van de prijs voor het vervoer van personen op basis van hogere kosten voor brandstof of andere energiedragers, b. verhoging van de belastingen en andere heffingen voor overeengekomen reisdiensten, zoals toeristenbelasting, haven- of luchthavengelden, of c. wijzigingen van de wisselkoersen die op de betreffende pakketreis van toepassing zijn. 

 2. De Reisorganisatie dient de reiziger op een duurzame gegevensdrager op duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis te stellen van de prijsverhoging en de redenen daarvoor, met vermelding van de berekening van de prijsverhoging. Een prijsverhoging is alleen geldig als die aan deze voorwaarden voldoet en de reiziger uiterlijk 20 dagen vóór de aanvang van de reis op de hoogte wordt gebracht. 

 3. Als de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid tot verhoging van de reissom, kan de reiziger een verlaging van de reissom verlangen indien en voor zover de in artikel 12 genoemde prijzen, belastingen of wisselkoersen na totstandkoming van de overeenkomst en vóór aanvang van de reis zijn gewijzigd en dit tot lagere kosten voor de Reisorganisatie leidt. Heeft de reiziger meer betaald dan het uit hoofde hiervan verschuldigde bedrag, dan dient het teveel betaalde door de Reisorganisatie te worden terugbetaald. 

 4. De Reisorganisatie mag de werkelijk door haar gemaakte administratiekosten aftrekken van het terug te betalen extra bedrag. Zij dient de reiziger op verzoek aan te tonen, welk bedrag aan administratiekosten er is ontstaan. 

 5. Gaat de in de overeenkomst volgens § 651f lid 1 voorbehouden prijsverhoging 8% van de reissom te boven, dan kan de Reisorganisatie aan de reiziger een dienovereenkomstige prijsverhoging aanbieden en verlangen dat de reiziger binnen een door de Reisorganisatie bepaalde termijn, die redelijk moet zijn, 1. het aanbod tot verhoging van de prijs aanvaardt of 2. verklaart zich uit het contract terug te trekken. 

 6. De reiziger heeft de keuze om al dan niet te reageren op de kennisgeving van de Reisorganisatie. Indien de reiziger op de Reisorganisatie reageert, kan hij hetzij instemmen met de prijsverhoging, de overeenkomst kosteloos ontbinden of de deelname aan een vervangende reis eisen, indien de Reisorganisatie een dergelijke reis heeft aangeboden. Indien de reiziger niet reageert op de Reisorganisatie of niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt de medegedeelde prijsverhoging geacht te zijn aanvaard. De reiziger moet hierop conform het bepaalde in punt 3.2 op duidelijke, begrijpelijke en nadrukkelijke wijze worden gewezen. Indien er voor de Reisorganisatie ten behoeve van het uitvoeren van de vervangende reis bij gelijkwaardige hoedanigheid sprake was van lagere kosten, dan dient het verschilbedrag conform § 651m lid 2 BGB aan de reiziger te worden gerestitueerd.

 7. Zoals aangegeven bij de prijzen van de pakketten en tijdens de boeking, zijn de prijzen gebaseerd op een vaste prijs van de vliegtickets. Als de vliegtickets duurder uitvallen dan begroot, neemt Tante Jacobi Travels contact op met de reiziger om informatie te verschaffen over deze prijsverandering. Er zijn voor de reiziger dan twee keuzes. De reiziger kan akkoord gaan met de prijsverandering en dan zal de deelname aan de reis nog steeds tot stand komen. De reiziger kan er ook voor kiezen niet akkoord te gaan met deze prijsverandering. Dan heeft Tante Jacobi Travels het recht om de overeenkomst eenzijdig te annuleren. In dit geval wordt deelname van de betreffende reiziger geannuleerd en de reissom teruggestort op de doorgegeven rekening. 

artikel 7: transport tijdens de reis 

 1. Tante Jacobi Travels verzorgt tijdens de reis transport voor de groep. Dit houdt in dat er transport wordt geregeld voor alle reizigers bij activiteiten en excursies. Ander vervoer tijdens de reis wordt niet door Tante Jacobi Travels aangeboden of vergoed. 

 2. Het huren of besturen van voertuigen tijdens de reis is geheel je eigen verantwoordelijkheid. Tante Jacobi Travels biedt geen enkele mogelijkheid om een voertuig te huren of kopen tijdens de reis. 

 3. Tante Jacobi Travels draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij overtreding van de lokale verkeersregels. 

artikel 8: publicatie 

 1. Tante Jacobi Travels houdt zich het recht voor om de reisovereenkomst eenzijdig te wijzigen, voor zover het gaat om een onbeduidende wijziging.

 2. Indien Tante Jacobi Travels voornemens heeft om een dergelijke onbeduidende wijziging door te voeren, zal zij jou daarvan in kennis stellen. 

artikel 9: prijzen 

 1. De vermelde prijs op de kanalen van Tante Jacobi Travels gelden per persoon. Tijdens de boeking maak je de keuze tussen een pakketreis met of zonder vliegticket. 

 2. Aan de verschillende keuzes zijn verschillende prijzen gebonden. 

artikel 10: customer service 

 1. Voor algemene reisinformatie omtrent het boeken van de reis en/of een door jou geboekte reis verwijzen wij je graag naar onze sociale media kanalen en/of kan je ons bellen op +31627502451(te bereiken op werkdagen van 10:00 tot 17:00 uur) en/of mailen naar info@jacobitravels.sexy

 2. De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen. 

artikel 11: boeken en betalen

 1. Op het moment dat je de voor de boeking benodigde gegevens hebt doorgegeven, akkoord bent gegaan met de voorwaarden en de aanbetaling hebt voldaan zoals aangegeven tijdens de beoking, beschouwt Tante Jacobi Travels dit als een definitieve boeking. 

 2. Bij wijzigingen en annuleringen worden deze voorwaarden gehanteerd. 

artikel 12:(aan)betaling en betalingstermijn

 1. Er zijn verschillende manieren om de reisdiensten van Jacobi Travels te betalen. Het gehele bedrag van de pakketreis kan in één keer overgemaakt worden, maar je krijgt ook de optie om dit in termijnen te voldoen. 

 2. Indien je een reis boekt bij Jacobi Travels en kiest voor het niet meteen afrekenen van de reis, maar voor deelbetalingen, dan ga je een betaalverplichting aan en is Jacobi Travels gemachtigd de deelbetaling in rekening te brengen. In dit geval ga je akkoord dat Tante Jacobi Travels de deelbetalingen afschrijft van het door jouw opgegeven rekeningnummer op de data zoals aangegeven tijdens de boeking. 

 3. Bij wangedrag rondom betaling, kan Jacobi Travels de overeenkomst eenzijdig annuleren. Het reeds overgemaakte bedrag voor de reis wordt naar je teruggestort. 

 

artikel 13: bedenktijd 

 1. Tante Jacobi Travels biedt je de mogelijkheid de boeking binnen 3 dagen na je inschrijving kosteloos te annuleren indien de inschrijving eerder dan 6 weken vóór vertrek plaatsvindt. 

 2. Wanneer de inschrijving 6 weken vóór vertrek of later plaatsvindt, geldt er geen bedenktijd. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 in deze algemene voorwaarden van toepassing. 

artikel 14: reispapieren 

 1. Als Tante Jacobi Travels de gehele betaling heeft ontvangen, worden ongeveer een week voor vertrek per e-mail de reispapieren toegestuurd. Hierin vind je alle gegevens betreffende de reis. 

 2. Je dient de gegevens op de tickets en vouchers direct na ontvangst op juistheid te controleren. 

 3. Indien iets niet overeenkomt met wat je geboekt hebt, dan dien je onmiddellijk contact op te nemen met Tante Jacobi Travels. 

 4. Het is noodzakelijk dat de namen op alle tickets overeenkomen met de 1e voor- en achternamen in de paspoorten of ID-kaarten. 

 5. Je kunt worden geweigerd voor een vlucht wanneer namen onjuist zijn geschreven. 

 6. Tante Jacobi Travels is hier niet verantwoordelijk voor. Mogelijke kosten worden aan jou doorberekend. 

artikel 15: reisdocumenten 

 1. Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. 

 2. In Indonesië dient jouw paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Je dient dit zelf na te gaan bij de autoriteiten. 

 3. Het over de juiste reispapieren beschikken, is en blijft te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid. 

artikel 16: gezondheidsinformatie 

 1. Je dient zelf bij de daarvoor bevoegde instanties te informeren of er voor Bali gezondheidsadviezen gelden. Je kunt hierbij denken aan vaccinaties en andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes. 

 2. Voor actuele informatie betreffende vaccinaties en andere gegevens over gezondheid en reizen kun je bijvoorbeeld op de website van Meditel kijken: www.meditelopreis.nl

 3. Eventuele schade of kosten die ontstaan wanneer je je niet afdoende laat informeren of wanneer je geen preventieve maatregelen treft komen voor eigen rekening.

artikel 17: naleving 

 1. Het niet eisen van naleving van de algemene voorwaarden leidt niet tot het verval van rechten. 

artikel 18: reisadvies 

 1. Je dient zelf bij de daarvoor bevoegde instanties kennis te nemen van het reisadvies voor Indonesië. Voor actuele informatie kun je bijvoorbeeld op de site van het ANVR kijken: https://www.anvr.nl/reisinformatie/bestemmingen.aspx 

artikel 19: informatieplicht 

 1. Je dient Tante Jacobi Travels te informeren over je lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor jezelf of andere reizigers. 

artikel 20: hoofdelijk aansprakelijk 

 1. Je bent zelf aansprakelijk voor alle schade die jij toebrengt aan eigendommen van derden (luchtvaartmaatschappijen, accommodatiehouders, etc.). Hetzelfde geldt voor kosten die deze derden dienen te maken als gevolg van jouw handelen of nalaten. 

artikel 21: contact bij calamiteiten 

 1. Bij het maken van je boeking wordt om je mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij je dan snel bereiken. Als wij je in zo’n geval niet kunnen bereiken, omdat je geen mobiel nummer hebt verstrekt, dit onjuist is of je telefoon uit staat, komt dit geheel voor eigen risico. 

 2. Daarnaast vragen wij bij het maken van je boeking om een telefoonnummer van een thuisblijver. Zo kunnen wij in geval van calamiteiten direct met deze persoon in contact treden. Je dient in een dergelijk geval wel toestemming te hebben van de betreffende thuisblijver om zijn/haar telefoonnummer aan ons door te geven. 

artikel 22: verzekeringen

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Tante Jacobi Travels kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. 

artikel 23: uitsluiting 

 1. Tante Jacobi Travels stelt gedragsregels op en acht dat reizigers zich redelijk gedragen zonder verwoesting, agressie, seksueel wangedrag of andere soorten wangedrag. Worden de regels overtreden of wordt er ernstig wangedrag getoond, dan mogen wij de betreffende persoon verdere deelname aan de pakketreis ontzeggen. De verantwoordelijkheid en bijkomende kosten die de uitsluiting van de pakketreis met zich meebrengt zijn voor rekening van de betreffende reiziger(s). 

artikel 24: de vliegreis

 1. Tante Jacobi Travels is niet jouw vervoerder. De desbetreffende luchtvaartmaatschappij hanteert Algemene Vervoersvoorwaarden, welke te raadplegen zijn op op hun website. Deze algemene vervoersvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst. Indien je akkoord gaat met de Tante Jacobi Travels voorwaarden ga je tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden. 

artikel 25: reisduur 

 1. Bij het bepalen van de reisduur tellen reisdagen mee. Bij een 8-daagse vliegreis ben je dus 7 nachten op jouw bestemming. Het kan voorkomen dat je door ongunstige vluchttijden niet de volledige reisduur op jouw bestemming bent. Tante Jacobi Travels heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor ongunstige vluchttijden. 

 2. In de reisduur tellen de aangegeven begin- en einddatum van de reis zijn tevens de vertrekdata vanuit zowel Nederland als Indonesië.

 3. Vertragingen die ontstaan door overmacht kunnen Tante Jacobi Travels niet worden toegerekend. 

artikel 26: bagage 

 1. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de bagage. 

 2. Tante Jacobi Travels geeft maximaal een maand voor aanvang van de reis aan hoeveel bagage er per persoon mee mag op reis. Het bijboeken van extra bagage kan tot uiterlijk een dag voor vertrek. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor de actuele informatie kun je ons raadplegen. Ook m.b.t. de vertraagde aankomst van bagage dien je je tot de betreffende luchtvaartmaatschappij te wenden. Tante Jacobi Travels is niet aansprakelijk voor de extra kosten die hieruit voortvloeien. 

artikel 27: bijzondere bagage 

 1. Neem je afwijkende bagage mee, dan kun je dit aangeven tijdens je inschrijving. Voorbeelden van afwijkende bagage zijn o.a. een rolstoel of scootmobiel, duik-, golf- en visuitrusting, een fiets, kite, waveboard, wakeboard, surfplank en muziekinstrumenten. 

 2. Jouw bijzondere bagage kan niet altijd zomaar mee in de normale transfer. Soms worden er extra kosten gerekend voor het meebrengen van bijzondere bagage in de standaard transfer. In andere gevallen is het mogelijk dat er een speciale transfer dient te worden aangevraagd. De kosten hiervoor zijn voor jouw eigen rekening. 

artikel 28: medische bagage 

 1. Je kunt gratis extra medische bagage meenemen. Voorwaarde is wel dat je een medische verklaring in het Nederlands en Engels kunt overleggen bij de check-in balie. 

 2. De medische bagage kun je meenemen als ruimbagage of verdelen over jouw ruim- en handbagage. Houd dan wel rekening met het maximum aantal kilo’s aan handbagage.

artikel 29: vloeistoffen in de handbagage 

 1. Vloeistoffen en gels kunnen alleen in jouw handbagage mee onder bepaalde voorwaarden. Op de luchthavens en in het vliegtuig kun je (taxfree) inkopen doen. Vloeistoffen en gels die je na de ticket- en/of paspoortcontrole of in het vliegtuig hebt gekocht, worden verpakt en waar nodig verzegeld. Het zegel is 1 dag geldig. Wanneer je een overstap hebt, mag je het zegel niet verbreken tot je op jouw eindbestemming bent aangekomen. 

artikel 30: inchecken 

 1. Op de luchthavens wordt in het algemeen via monitoren aangegeven bij welke balies je kunt inchecken. Ook kan op sommige luchthavens worden ingecheckt via een check-in automaat. Het is belangrijk dat je minimaal 2,5 uur voor vertrek aanwezig bent op de luchthaven. Dit zodat je voldoende tijd hebt om in te checken, door douanecontrole te gaan en naar de gate te lopen. Wanneer je jouw vlucht hebt gemist, heb je geen recht op restitutie. Tante Jacobi Travels is hiervoor niet aansprakelijk. 

artikel 31: vluchtgegevens 

 1. Vluchtgegevens zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het kan voorkomen dat er kort voor jouw vertrek of zelfs tijdens jouw vakantie nog wijzigingen zijn in het vluchtschema. Tante Jacobi Travels heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat hieruit voortvloeit. 

 2. Een tussenlanding kan voorkomen. Is de tussenlanding al bekend dan wordt dit aangegeven zodra wij de tickets voor je hebben geboekt. Een tussenlanding wordt altijd weergegeven op jouw ticket. 

artikel 32: vluchttijden 

 1. Wanneer jouw voorlopige vluchttijden bekend zijn, kun je deze terugvinden op jouw vliegticket die naar je wordt gemaild door Tante Jacobi Travels.

 2. Vliegtijden kunnen extreem vroeg of laat zijn. 

 3. Tante Jacobi Travels heeft hier geen invloed op en voor eventuele nadelige gevolgen is Tante Jacobi Travels niet aansprakelijk. 

artikel 33: vertragingen 

 1. Het komt soms voor dat vliegtuigen door omstandigheden vertragingen oplopen. Voor de eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan geldt dat de luchtvaartmaatschappij het eerste aanspreekpunt is. 

 2. Die dient je bij langdurige vertragingen op grond van Europese wetgeving hulp en bijstand te bieden. 

artikel 34: lichaamsdeel in het gips 

 1. Als je een lichaamsdeel in gesloten gips hebt, mag je in bepaalde gevallen alleen vliegen als je beschikt over een medische verklaring. 

artikel 35: reisleiding 

 1. Op Bali is reisleiding aanwezig. Zij staan voor je klaar op de luchthaven van aankomst. Het is belangrijk dat je je meldt bij de reisleiding. Zij verwijzen je naar het juiste vervoer richting de accommodatie. 

 2. Ook ontvang je op dat moment een welkomstenvelop met handige informatie, excursies en belangrijke telefoonnummers. Heb je tijdens jouw vakantie vragen of opmerkingen, dan kun je de reisleiding tijdens werktijden altijd bellen. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag beschikbaar voor noodgevallen. 

 3. We streven ernaar op bestemming reisleiding service te bieden in het Nederlands. Dit zal buiten werktijden niet altijd mogelijk zijn.

artikel 36: de accommodatie 

 1. Het kan voorkomen dat de accommodatie uit verschillende gebouwen bestaat. In deze villa’s kunnen verschillende types kamers voorkomen tenzij anders vermeld kun je in alle kamers geplaatst worden. 

 2. De beschrijvingen en foto’s bij de accommodaties kunnen in werkelijkheid afwijken en geven slechts een idee van de indeling, afmetingen, meubilering en/of het uitzicht.

artikel 37: kluishuur

 1. Je kunt een kluisje huren voor jouw kostbaarheden en belangrijke papieren. Soms heb je zelfs de beschikking over een eigen kluisje in de kamer. Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van een kluisje. 

 2. Wij raden je ten zeerste aan om hier altijd gebruik van te maken. 

 3. Inbraak in de accommodatie of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen liggen buiten de invloedsfeer van Tante Jacobi Travels. 

artikel 38: dieetwensen 

 1. Indien je een speciaal dieet gebruikt, zullen wij dit doorgeven aan de betreffende koks. Zij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. 

 2. Tante Jacobi Travels kan voor het verzoek tot een bepaald dieet geen garantie geven of verantwoordelijkheid dragen. 

artikel 39: voorkeuren en essenties 

 1. Bij jouw boeking kun je speciale wensen aan ons doorgeven. Tante Jacobi Travels zal er alles aan doen om aan jouw wensen te voldoen. 

 2. Wij kunnen een essentie aanvragen op medische gronden. Bij essenties kun je bijvoorbeeld denken aan een kamer op de begane grond wanneer je slecht ter been bent. Houd er rekening mee dat er om een medische verklaring gevraagd kan worden. 

 3. Aan de aanvraag van een essentie zijn geen kosten verbonden. 

 4. Wanneer je een essentie wilt aanvragen is het belangrijk dat je telefonisch of per mail contact met ons opneemt. 

 

artikel 40: een voorbehoud

 1. Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, etc. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar ook een aspect om bij jouw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Water en elektriciteit zijn in het buitenland nog niet overal op het niveau zoals wij dat gewend zijn. Het voltage ligt soms lager en het is mogelijk dat de stroom korte tijd uitvalt. De warmwaterproductie gebeurt vaak met behulp van zogenaamde zonnecollectoren. Het kan zijn dat je slechts over een kleine boiler beschikt. Je kunt op de bestemming te maken krijgen met ongedierte. Over het algemeen is dit niet te wijten aan onvoldoende hygiëne, maar vloeit voort uit de klimatologische omstandigheden. Verpak etenswaren goed en bewaar alles bij voorkeur in een koelkast. Je kunt ter plaatse zelf een verdelgingsmiddel kopen, maar geef het ook altijd door aan de reisleiding en/of de accommodatieverschaffer zodat zij kunnen helpen om van het ongewenste bezoek af te komen. Wij vragen jouw begrip hiervoor. 

artikel 41: geluidsoverlast 

 1. Wij organiseren overdag en/of ’s avonds activiteiten. Waar de één van geniet, kan de ander zich aan ergeren. Wij proberen dergelijke activiteiten/animatie zoveel mogelijk in de beschrijving te vermelden. De normen en tijden waarop men leeft zijn anders dan bij ons. Absolute rust en stilte na middernacht zijn daarom geen stelregel. 

 2. Geluidsoverlast door bouwwerkzaamheden is helaas niet te voorkomen. Het kan helaas gebeuren dat er medevakantiegangers zijn die overlast veroorzaken. Wij hebben hier geen invloed op. 

 3. Het kan ook voorkomen dat jij (bewust of onbewust) voor overlast zorgt. Onze reisleiding kan je verzoeken jouw gedrag aan te passen. Als de klachten blijven bestaan heeft de reisleiding of het hotelmanagement het recht je uit de accommodatie te (laten) zetten. Alle hieruit voorvloeiende gevolgen zijn voor jouw eigen rekening. Je hebt dan geen recht op restitutie van jouw reissom. 

artikel 42: excursies 

 1. Deelname aan excursies en activiteiten is op vrijwillige basis en altijd op risico van de deelnemers. 

 2. De rol van Tante Jacobi Travels is bij het organiseren van excursies slechts van bemiddelende aard. De organisatie en uitvoering van de excursies vallen onder de verantwoording van een lokale agent en maken geen onderdeel van de pakketreis uit. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze excursies. 

 3. Tante Jacobi Travels kan hierdoor nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade dan wel letsel ontstaan tijdens of door deelname aan activiteiten en excursies. Klachten omtrent excursies worden dan ook door ons in Nederland niet in behandeling genomen en dienen ter plekke te worden afgehandeld. 

artikel 43: verloren voorwerpen

 1. Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. 

 2. Indien je iets bent vergeten in je accommodatie, dan kun je dat kenbaar maken bij de reisleiding van Tante Jacobi Travels

 

Artikel 44: conversie

 1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van rechtswege automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het niet toepasselijk beding. Partijen hebben het recht om over deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.

 2. In dat geval houden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 45: wijzigingen door Tante Jacobi Travels 

 1. Tante Jaocbi Travels heeft het recht te allen tijde de reisovereenkomst eenzijdig te wijzigen. 

 2. Bij dergelijke wijzigingen is de informatieplicht van toepassing en is Tante Jacobi Travels te allen tijde verplicht de reizigers expliciet op de hoogte te stellen van de desbetreffende wijzigingen. 

 3. Als de wijziging van de reisovereenkomst tot gevolg heeft dat Tante Jacobi Travels jou een dienst kan leveren die wezenlijk anders is dan de oorspronkelijk overeengekomen algemene voorwaarden, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 4. Indien de reiziger de wijziging(en) afwijst, kan Tantje Jacobi Travels de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Tante Jacobi_Portret_ingekleurd.png
bottom of page